Jdi na obsah Jdi na menu

 


Rok 2014 přináší řadu změn. Mimo jiné se občanským sdružením nově od 1. ledna bude říkat spolky.

Spolkem se staneme automaticky

Spolky budou zapsány v novém rejstříku vedeném soudy. Občanská sdružení do nich zapíše samo Ministerstvo vnitra. Co už ale musí udělat samotná občanská sdružení je změnit stanovy a název:

Změna názvu

  • musí obsahovat slova „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo „z.s.“
  • změna názvu se musí provést do 1. ledna 2016
  • spolky, které svůj název užívají dlouhodobě a jsou pro něj příznačné (například Sokol), to udělat nemusí (§ 3042 Nového Občanského zákoníku – „NOZ“)

Změna stanov

  • Občanská sdružení, která se změní na spolky musí své stanovy upravit tak, aby nebyly v rozporu s „povinnými“ ustanoveními NOZ.
  • změna stanov se musí provést do 1. ledna 2017
  • již od 1. ledna 2014 se ale části stanov, která jsou v rozporu s povinnými ustanoveními, nemohou používat
  • pokud spolek nezmění své stanovy tak, aby nebyly v rozporu s „povinnými“ ustanoveními NOZ, může jej soud po výzvě a stanovení dodatečné lhůty zrušit

Zápis do rejstříku spolků zajistí Ministerstvo

Počátkem roku 2014 vznikne veřejný rejstřík spolků vedený soudy, registraci již nebude provádět Ministerstvo vnitra. Do tohoto rejstříku zapíše spolky vzniklé z již existujících sdružení samo Ministerstvo vnitra (§ 125 zákona o veřejných rejstřících). Má tak učinit do konce března 2014. Spolky si ale budou muset nechat zapsat své tzv. pobočné spolky – tedy někdejší organizační jednotky. Musí to udělat do konce roku 2016, jinak pobočný spolek zanikne (§ 3045 NOZ).

Možnost účasti na správních řízeních se nezmění

Změna občanského sdružení na spolek by neměla mít vliv na to, zda se budete moci účastnit správních řízení. Doposud se sdružení účastnila řízení podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. nebo podobných ustanovení jiných zákonů. Doposud neproběhly novely těchto předpisů, které by výslovně umožnily účast v řízeních spolkům. Ustanovení o účasti občanských sdružení budou ale pravděpodobně v duchu NOZ vyložena tak, že se vztahují na spolky.

Účast spolku v řízeních

 

Řízení ve věcech životního prostředí

Na ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu navazuje řada speciálních úprav účastenství ve zvláštních právních předpisech, mj. z oblasti práva životního prostředí. Některé z těchto předpisů umožňují účast ve správních řízeních některým právnickým osobám (nejčastěji spolkům), jejichž činnost s předmětem těchto řízení souvisí. Protože však neexistuje jednotná úprava této možnosti pro celou oblast práva ochrany životního prostředí a protože zároveň některé úřady nemají přílišný zájem spolkům jejich účast ve správních řízeních usnadňovat, vznikají v souvislosti s úpravou této oblasti poměrně často problematické situace a spory.

Zákon o ochraně přírody a krajiny 

Z hlediska účasti veřejnosti (spolků) ve správních řízeních je nejvýznamnějším a nejčastěji užívaným předpisem zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podle § 70 tohoto zákona může spolek[1], jehož hlavním cílem podle stanov je ochrana přírody a krajiny (nebo jeho místně příslušný pobočný spolek, který má právní subjektivitu), požádat kterýkoliv orgán státní správy, aby jej předem informoval o všech zásazích a jím zahajovaných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. V praxi bývají vzhledem k rozdělení kompetencí mezi jednotlivé správní orgány nejčastějšími adresáty takovýchto žádostí pověřené obecní úřady obcí s rozšířenou působností, stavební úřady, krajské úřady a správy národních parků a chráněných krajinných oblastí.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Cílem zapsaného spolku je :

 
·         podpora práv občanů
·         ochrana přírody a krajiny
·         ochrana životního prostření
·         přispívání ke zlepšení životního prostředí Bechyňska
·         přispívání k udržení tradičních hodnot vyplývající z pojetí krajiny a přírody
·         pomoc občanům proti úřední byrokracii
·         obrana prospěšných zájmů
 
Formy činnosti spolku
 
Formami činnosti spolku jsou zejména :
·         rozšiřování informací o regionu prostřednictvím internetové presentace a na vlastních webových stránkách
·         organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí a na ochranu zájmů sdružení při omezování či nerozumném zasahování do krajiny a regionu
·         účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí, zájmy občanů a krajiny
·         šíření a realizace vlastních návrhů ke zlepšení životního prostředí, funkce krajiny, propagace zájmů sdružení a propagace regionu v rámci České republiky
·         vydávání vlastních tiskovin včetně jejich distribuce
 

        Ke dni 15.3.2012 byla udělena občanskému sdružení (zapsanému spolku) "Bechyňský rozvoj" registrace Ministerstvem vnitra pod

č.j. VS/1-1/88 011/12-R, IČO : 22748776